Dijon Calling #5 @ Atheneum – Dijon – 10 Nov. 2015